Tag Archive moldova

Iaşiul în Modernitate

Iaşiul îşi omagiază eroii şi trăieşte din trecut”, îmi declara recent un înalt oficial local. “Iaşiul trebuie să trăiască în prezent şi să-şi contruiască viitorul, care este unul al dezvoltării economice, al atragerii investitorilor, al parcurilor tehnologice şi al locurilor de muncă, al bunăstării locuitorilor săi.” Este Iaşiul arhaic şi abătut, aşa cum părea în anii ’90, pierdut în meandrele economiei capitaliste? Acum, categoric NU!

N-am mai fost la Iaşi din 2010. Am avut o surpriză de proporţii zilele trecute când am revăzut oraşul. Evident că ştiu multe din cărţi, din vizitele anterioare, din poveşti de la colegi (eminenţi IT-işti), prieteni şi familie (fiul meu a lucrat la Microsoft în Seattle cu mulţi tineri din Iaşi, de care profesorii lor trebuie să fie mândri). Oraşul este un centru cultural, religios, universitar, chiar şi… politic (a dat mulţi miniştri în ultimele guverne). Citesc scriitori ieşeni (Dan Lungu) şi ne încântă tinerele talente în mass-media (radio, TV etc.) la nivel naţional.

Dar Iaşiul, centru economic? Multă lume deplânge faimoasa platformă industrială a oraşului, iar un minstru PNL, ales al Iaşiului, lansează “reindustrializarea României” probabil impresionat de soarta industriei socialiste. A fost industrie sau fabrici de locuri de muncă subvenţionate masiv de stat? Probabil o discuţie pe fond cu altă ocazie.

Mi s-a părut că industria ieşeană renaşte în termeni moderni, nu arhaici, în termeni calitativi, nu cantitativi, în termeni de eficienţă şi productivitate, nu numai locuri de muncă. Tehnologii de vârf domină industria ieşeană şi sunt campioni la export (cred că exporturile sunt mai mari decât pe vremea “platformei industriale”). Firme americane şi europene şi-au stabilit centru zonal (Hub-ul) la Iaşi, inclusiv cu schimbare de “ecartament” pentru Rusia şi Ukraina. O serie de antreprenori români, tineri sau mai în vârstă, au realizări de referinţă în diverse sectoare (sănătate, industria alimentară etc.).

Și nu numai industria creşte. Serviciile, de asemenea. Infrastructura oraşului este în mare măsură refăcută şi modernizată. Căi noi de acces şi fluidizare a traficului. Utilităţile îmbunătăţite (una dintre cele mai puterice companii de alimentare cu apă). Locuri noi de agrement. Hoteluri noi. Și restaurantele cu tradiţie culinară locală (tochitură, sarmale, papanaşi, plăcintă poale’n brâu şi multe altele).

Mult aşteptatul aeroport, modernizat şi mărit, se pare că este în linie dreaptă. Ieşenii şi locuitorii Moldovei (de sus) au rude în Europa pe care vor să le viziteze mai des. Prima cursă la Roma a fost vândută cu mult înainte, iar la zborul de Londra nu se mai găsesc bilete! Legătură directă cu Europa.

Oraşul este mai viu, mai colorat, mai frumos. Oamenii mai relaxaţi, mai moderni, mai mândri de oraşul lor. Noua stradă pietonală pune în valoare mai bine monumentele istorice şi religioase (inclusiv Mitropolia), cu clădirile adminstrative (Palatul Roznovanu este sediul Primăriei) şi cu “monumentele” moderne.

“Avem realizări cu care nu suntem obişnuiţi”, spune un coleg ieşean. “Palatul Culturii consolidat şi renovat 95%, cum nu a fost de decenii, Filarmonica Moldova reconstruită pe jumătate, Teatrul Naţional refăcut integral (o bijuterie!), Biserica Trei Ierarhi a scăpat de schele după 20 ani şi arată impresionant, au început concertele în aer liber ale Operei Naţionale, stagiuni cu piese de teatru noi, săli de teatru pline până la refuz, străzile de promenadă cu tentă veche prind contur şi creează o atmosferă boemă, aşa cum şi este acest oraş…”

Am fost impresionat de combinaţia arhitectonică şi comercială realizată pe esplanada Palatului Culturii – Mall-ul Palas, teatrul de vară, locuri de promenadă şi joacă, spaţii comerciale, clădiri de birouri, restaurante și chiar străzi – într-o armonie perfectă. Reconfortant peisaj a două lumi minunate – una veche, strălucitoare, cu cea nouă, modernă şi funcţională. Iaşiul a trecut testul de modernitate. Nu ştii dacă aici eşti la Iaşi sau la Lyon (comparaţia îmi aparţine, deşi unii ar putea s-o considere exagerată).

Poate şi mai important, în Iaşi domneşte un spirit nou, optimist, de “yes, we can”, un spirit de realizatori şi învingători. Administraţie locală viguroasă şi dinamică, oameni de cultură şi educaţie care au ieşit la lumină, întreprinzători cu imaginaţie şi curaj, ingineri, tehnicieni şi muncitori mai încrezători în locurile natale, tineri, studenţi şi elevi moderni şi emancipaţi. Mă simt parte din acest spirit şi mă bucur că am avut această experienţă. Vă recomand să o împărtăşiţi!

Iasi contributing to Romania’s 21st century

Iași praises its heroes and lives from its past”, said, recently, a local high official. “Iași needs to live in the present and build its future, a future of economic development, of attracting investors, technological parks and jobs, a future of well-being for its citizens.” Is Iași archaic and gloomy, as it seemed to be in the ’90s, drifting in the twists and turns of capitalist economy? Today, it is certainly NOT!

I hadn’t been to Iași since 2010. I was very surprised a few days ago, when I visited the city. Of course I know a lot from books, from previous visits, from stories told by colleagues (renowned people working in the IT business), friends and family (my son worked at Microsoft in Seattle with a lot of young people from Iași, people their teachers should be proud of). The city is a cultural, religious, educational, and even… political center. Many of the ministers (secretaries of state for my U.S. readers) within the recent governments came from Iași. I read the works of writers from Iași (Dan Lungu) and I think we all are generally captivated, countrywide, by young talents in the media.

But is Iași, an economic center? Many decried the famous “industrial platform” of the city when a National Liberal Party minister, elected in Iași, launched the “reindustrialization of Romania” perhaps impressed by the fate of the socialist industry. Was it a real sustainable industry, or just a “job factory”, significantly subsidized by the State? A lengthier debate perhaps for some other time…

It seems to me that Iași’s industry is resurrecting in modern, not in traditional terms, in terms of quality, not quantity. In terms of efficiency and productivity not only with regard to jobs. State of the art technologies dominate Iași’s industry and they are champions in regards to exports (I think the export rate is higher than in the times of the “industrial platform”). American and European companies established their regional business hubs in Iași, and even invested in alternate railroad tracks to match Russia’s and Ukraine’s. Several Romanian entrepreneurs, some young, some older, had significant achievements in various sectors of the economy (health, food industry, etc.).

And industry is not the only growing sector. Services are developing as well. The city’s infrastructure is largely renewed and modernized. New access ways and improved traffic flow. Better utilities (Iași has one of the most powerful water supply companies). New entertainment centers, hotels, and restaurants maintaining traditional local cuisine (tochitură [stew], sarmale [stuffed cabbage], papanași [cheese doughnuts], plăcintă poale’n brâu [sweet cheese pie] and many more.

The much-awaited airport, modernized and extended, seems to be on its way. The peopl of Iași and of (upper) Moldova have relatives in Europe, whom they want to visit more often. The first flight to Rome was sold out long before the departure and for the flight to London there were no more tickets! Direct link to Europe: done!

[mini_slider height=”400″ width=”600″ autoplay=”false” type=”classic”]
http://negritoiu.ro/wp-content/uploads/Iasi-Aeroport-111.jpg
http://negritoiu.ro/wp-content/uploads/Iasi-Aeroport-2.jpg
http://negritoiu.ro/wp-content/uploads/Iasi-Aeroport-311.jpg
[/mini_slider]

The city is livelier, more colorful, and more beautiful. The people are more relaxed, more modern, and more proud of their city. The new pedestrian route brings out better the historical and religious monuments (including the Cathedral), the administrative buildings (the City Hall is seated in Palace Roznovanu) and the modern “monuments”.

“We see accomplishments we are not used to”, says a colleague from Iași. “The Palace of Culture was 95% consolidated and renovated, the way it has not been in decades, the Moldova Philharmonic is half rebuilt, the National Theater was fully renovated (a work of art!), after 20 years, Trei Ierarhi Church is finally rid of the scaffolds and it looks impressive, the National Opera started to give open air concerts, there are new theater plays, the theaters are packed with spectators, the archaic promenades are coming into shape and give out a note of eccentricity, in tone with the city itself …”

I was impressed by the architectural and commercial blend of the esplanade of the Palace of Culture – Palas Mall, the summer theater, the promenades and playgrounds, the commercial centers, the office buildings, the restaurants and even the streets are in perfect harmony. It is a refreshing view of two wonderful worlds melding together – one old, glamorous, and the other new, modern and functional. Iași passed the modernity test. You don’t know whether you’re in Iași or in Lyon (the comparison is mine, though to some it may seem exaggerated).

Perhaps even more importantly, in Iași there is a new state of mind, more optimistic, of “yes, we can”, the state of mind of accomplishers and winners. A strong and dynamic local administration, highly cultivated and educated persons, ingenious and courageous entrepreneurs, engineers, technicians and workers who are more confident in their place of origin, modern and emancipated students. I feel that I am part of this state of mind and I am happy to have lived this experience. I recommend it!